top of page
Förebygg psykisk ohälsa
UHI
för medarbetaren

Att arbetsgivare erbjuder sina anställda löpande kontroller av den fysiska hälsan eller andra fysiskt aktiviteter, anses som en hygienfaktor. Detsamma borde gälla den psykiska hälsan! 

Psykisk ohälsa är svårt att upptäcka och kan vara kostsamt för verksamheten. Särskilt i en miljö där många arbetar hemifrån. Psykisk ohälsa kan också vara en bakomliggande orsak till fysisk ohälsa. 

 

Med Unibility Health Index (UHI) kan vi preventivt förhindra och förebygga psykisk ohälsa. Det ger även medarbetarna möjlighet att följa sin psykiska hälsas utveckling. Genom den löpande uppdateringen ges medarbetaren möjlighet att parera tecken på försämring och vidta lämpliga åtgärder som förändrar deras vardag och levnadsvanor. 

Processen

01

testet

Ett mejl med personliga inloggningsuppgifter och en länk till testet skickas

02

Resultatet

Resultatet av testet bearbetas digitalt vilket ger ett UHI-värde som återrapporteras till individen med en graf som beskriver utvecklingen

03

Värdet

OM värdet indikerar en begynnande eller långt skriden psykisk ohälsa, blir medarbetaren omgående kontaktad av någon av Unibilitys terapeuter för att diskutera behovet av individuella stödsamtal. Ofta räcker några timmars KBT-inriktade samtal för ett positivt resultat och delfinansieras av Försäkringskassan. UHI-värdet och dess utveckling, blir ett verktyg för individen och terapeuten kan följa över tid.

Behöver medarbetaren ytterligare stöd kan ett fjärde steg med terapi eller kris- och traumabehandling ta vid. Det kan exempelvis aktualiseras om individen i arbetet utsätts för hot och psykiskt belastande situationer, eller traumatiska situationer med behov av förebyggande och uppföljande insatser. 

Samtalsstöd är något som innefattas av Försäkringskassans arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstöd.

Strikt sekretess

  • Arbetsgivare eller chef får aldrig tillgång till de personliga resultaten

  • Unibilitys terapeuter ser ej svaren på respektive fråga, endast det totala värdet

  • Det som delas med respondenten är endast resultatet av testet

  • Det är endast det totala värdet som lagras, inte respektive svar

Varför Unibility Health Index?

Sjukfrånvaro, även om den kan tyckas begränsad, kan snabbt leda till ytterligare problem vilket ökar risken för att övrig personal överbelastas.

 

Många lever med en kontinuerlig risk att få en försämrad hälsa, ökad stress, sjukskrivning, utbrändhet och andra negativa hälsoaspekter, särskilt om den psykosociala arbetsmiljön inte kontinuerligt följs upp. I organisationer där det finns krav på effektivitet och kontinuerliga förändringar ökar riskerna ytterligare. I dagens arbetsklimat där fler jobbar hemifrån blir det än mer komplicerat att ha god överblick av medarbetarnas psykiska hälsa.

Tillsammans med medarbetarna arbetar ni för en god arbetsmiljö och en positiv och långsiktigt hållbar utveckling.

Minska sjukfrånvaro
bottom of page